رادیو 64
30,000 تومان ماهانه
با امکان 50 نفر شنونده همزمان